Чува ли община Велико Търново гражданите си?

Над 600 сигнала от граждани бяха изпратени до община Велико Търново през мобилното приложение – Civi. За по-малко от три месеца работа на приложението, гражданите на Търново успяха да покажат на общината и кмета Даниел Панов – какво не им харесва и какво биха искали да се промени в собствения им град. Въпреки, че част от проблемите бяха решени и на гражданите им беше отговорено, общината забавя десетки отговори към гражданите с над предвидения от законодателя срок. Какви са правата на гражданите и какво може да направи Civi?

Граждани протестират срещу лъжливи обещания на фона на образувала се огромна локва като символ на един от градските проблеми

Граждани протестират срещу лъжливи обещания на фона на образувала се огромна локва като символ на един от градските проблеми. Снимка: вестник Борба

Чува ли община Велико Търново гражданите си?

Всеки гражданин на Община Велико Търново, както и на всяка друга община в България има право да изпрати сигнал до общината си. Още по-хубавото е, че гражданите не е задължително да са пряко потърпевши от проблема, за който информират общината. От своя страна, община Велико Търново има срок от 30 дни, предвиден от Законодателя, в който трябва да излезне с решение по проблема. Ролята на мобилното приложение Civi е да изпраща сигналите, подадени със снимка през приложението към общината и да изисква отговор и решение в срок на базата на Административнопроцесуалния кодекс и други законови и подзаконови нормативни актове.

Какво се случва със сигналите от Civi в общината?

Над 600 сигнала на картата във Велико Търново на мобилното приложение Civi

Над 600 сигнала на картата във Велико Търново на мобилното приложение Civi

След почти 3 месеца работа в Община Велико Търново и общо над 650 сигнала на граждани, общината успя да отстрани напълно само 44 сигнала. Основно бяха отстранени проблеми, свързани с шахти, малки дупки, повредено осветление, незаконни сметища, ремонт на тротоари и цялостен ремонт на няколко малки квартални улички. Бяха премахнати и няколко изоставени автомобили. Голям брой сигнали, подадени от граждани стоят все още в обработка, като общината твърди, че сигналите са прекалено много и не може да се справи навреме в дадения и от закона срок. Това дава основание да се смята, че правата на  стотици жители от Велико Търново, които подават сигнали през Civi са нарушени. Остава отворен и въпросът как общината очаква от гражданите да спазват законите, когато градоначалникът открито не го прави!?

Какви са правата на гражданите?

Законът в България е предвидил максимален срок за „решение“ на сигнала от общината и съобщаването му на подателя на сигнала. Това е задължение на всяка една община или друг административен орган и е свързано и с правото на гражданина да следи за решението по същество на поставения проблем от обществен интерес, а при неспазването на срока за произнасяне от административния орган – срещу мълчаливия отказ от произнасяне да бъде подадена жалба. Също така всеки гражданин има право да предприеме действия за уведомяване до Общински съвет  и до областния управител на областта за неизпълнението от общинската администрация на закона и искане за упражняване на контрол, включително за ревизия на процедурите и правилата, по които общината разглежда или игнорира разглеждането на поставените от гражданите проблеми от обществен интерес.

С други думи, непроизнасянето в срок по подаден сигнал се явява неизпълнение на законовоустановени задължения на административните органи и длъжностни лица. Това е основание за налагане на административнонаказателната санкция по чл. 303, т. 3 от АПК на съответното длъжностно лице – глоба от 150 до 1500 лв., ако без уважителни причини не се произнесе в срок по подадения сигнал. От друга страна липсата на отговор и решение на подадените сигнали показва незаинтересованост към публични интереси на гражданите и незаконосъобразно пренебрегване на основно конституционно право за сезиране на органите по въпроси от личен и обществен интерес.

Какво ще направи Civi?

Екипът на мобилното приложение за сигнали – Civi стартира новата си функционалност на системата, която ще позволи при нарушение на зоконовото право на гражданите на Търново, проблемите да бъдат ескалирани към по-висши институции в България. Така например, ако община Велико Търново не вземе мерки по проблем, като „опасна шахта“ в законовия срок, кметът ще трябва да отговаря пред общинския съвет, областния управител, омбудсмана или дори прокуратурата. Тази нова функционалност ще позволи на гражданите да могат да приложат пряко правото си на отговор и решение по проблемите, които сигнализират и то само с натискането на един бутон – изпращане на сигнал. Функционалността стартира от 01. февруари и се очква всички сигнали, които са в обработка да бъдат завършени, или най-малко отговорени в срок.

Напомняме на община Велико Търново, че общината отговаря за вредите, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнението на административна дейност, съгласно чл. 1, ал.1 от Закона на държавите и общините за вреди. Това е особено приложимо при сигнали, в които са налице обстоятелства, които нарушават условията на сигурност за живота и здравето на гражданите. Такива има много в приложението Civi.

Няма коментари