Вижте правата си при подаване на сигнал или жалба

Всеки гражданин на Република България има право да подаде сигнал за всичко, което смята в лично качество, че представлява проблем за града или за самия него.
Институциите са задължени от закона да отговорят на всеки един гражданин в срок. Дори когато проблемът е в компетенциите на друг, сигналът трябва да бъде препратен, а подателят да бъде в течение какво се случва с него. Тази материя е уредена в така наречения Административнопроцесуален кодекс. (По-долу може да прочетете повече за действията, които имате право да предприемете, когато например подадете сигнал за „опасна шахта“, но никой не ви отговори и не отстрани опасността.)

 

Дупки в Добрич

Често застрахователните компании осъждат кметовете за съществуването на дупки, които нансят щети на автомобилите

Какви са правата на гражданите?

Законът в България е предвидил два основни етапа на процеса по обработка на един сигнал. Първият е самото регистриране на сигнал в деловодството на всяка една институция, а вторият – решаването на проблема.

С други думи, ако гражданин подаде сигнал за „опасна дупка на пътя“ към общината, то тя трябва първо да регистрира тази кореспонденция с номер, който да служи за доказателство пред него, че такъв сигнал е подаден. След това е необходимо да излезе с официално и писмено решение, адресирано към подателя на сигнала – кога тази „опасна дупка на пътя“ ще бъде ремонтирана и ако няма да бъде, каква е причината затова и какви мерки ще се вземат, за да може да се предотвратят инциденти.

Спазването на този процес е задължение на всяка една община или друг административен орган и е свързано с правото на гражданина да следи за решението по същество на поставения проблем от обществен интерес. Ако срокът за произнасяне от административния орган не бъде спазен, то тогава може да бъде подадена жалба. Също така всеки гражданин има право да предприеме действия за уведомяване до Общински съвет  и до областния управител на дадената област за неизпълнение от общинската администрация на закона и искане за упражняване на контрол, включително за ревизия на процедурите и правилата, по които общината разглежда или игнорира разглеждането на поставените от гражданите проблеми от обществен интерес.

Глоби за институциите при неспазване на АПК

Непроизнасянето в срок по подаден сигнал се явява неизпълнение на законовоустановени задължения на административните органи и длъжностни лица. Това е основание за налагане на административнонаказателната санкция по чл. 303, т. 3 от АПК на съответното длъжностно лице – глоба от 150 до 1500 лв., ако без уважителни причини не се произнесе в срок по подадения сигнал. От друга страна липсата на отговор и решение на подадените сигнали показва незаинтересованост към публични интереси на гражданите и незаконосъобразно пренебрегване на основно конституционно право за сезиране на органите по въпроси от личен и обществен интерес.

Как да подавате сигнали във вашия град?

Когато подадете сигнал през Facebook страницата или интернет страницата на общината има шанс той да не мине през нейното деловодството. Някои общини нямат практика да входират сигнали, което от една страна е непознаване на законите, а от друга – създава усещане за несигурност в гражданите. Липсата на входящ номер създава предпоставки за това сигналът ви да бъде пропуснат, забравен или по технически причини „загубен„. Не случайно административнопроцесулният кодекс (Чл. 111, алинея 1 от Административно Процесуалния Кодекс – АПК) e дефинирал законовите начини за подаване на сигнали, жалби и други документи към българските институции.

Civi подава вашите сигнали по закон

Когато подадете сигнал през специализираната платформа за сигнали Civi  –  вашият сигнал се поема от юристи, които посочват и описват фактическата обстановка, както и нормативните актове, съгласно които общината трябва да излезе с решение и да предприеме мерки по вашия проблем.

В случай, че общината си позволи да забрави или пренебрегне даден проблем, включително и това да не регистрира сигнала с номер, то платформата на Civi е така настроена, че по-висока инстанция бива сезирана по вашия сигнал. Съгласно законите в България всяка институция си има принципал или друг контролиращ орган, на който е вменена нормативна отговорност да упражнява контрол, така че да бъдат спазени правата на гражданите, съгласно българските закони.

На снимката по-долу може да видите пример на това какво ще получи общината, в случай, че по ваш сигнал не бъде получен входящ номер. След предупреждение се започва ескалацията на вашите сигнали към всички по-висши институции, като крайната цел е намирането решение на проблема.

 

Новата функционалност на Civi ще позволи на гражданите да могат да приложат пряко правото си на отговор и решение  на проблемите. В момента вече се тества в няколко общини и се очаква до края на месец април да заработи с максималния си капацитет.

 

 

Няма коментари